Luyện nghe nói N5

Luyện nghe nói N5

Trong chương trình N5, bạn sẽ tiếp cận được những mẫu câu, từ vựng cần thiết cho giao tiếp căn bản tiếng Nhật và học khoảng 120 chữ Kanji.

6150 Học viên đăng ký

Bài giảng khóa học

Game nghe nói 1
Học cùng Erin1 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 01:00:00
Video tương tác 1 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game từ vựng 1p1 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game từ vựng 1p2 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game từ vựng 1p3 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game nghe nói 2
Học cùng Erin2 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 01:00:00
Video tương tác 2 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game từ vựng 2p1 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 01:00:00
Game từ vựng 2p2 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game từ vựng 2p3 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game nghe nói 3
Học cùng Erin3 00:00:00
Video tương tác 3 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game từ vựng 3p1 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 01:00:00
Game từ vựng 3p2 00:00:00
Game từ vựng 3p3 00:00:00
Game nghe nói 4
Học cùng Erin4 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Video tương tác 4 00:00:00
Game từ vựng 4p1 00:00:00
Game từ vựng 4p2 00:00:00
Game từ vựng 4p3 00:00:00
Game nghe nói 5
Học cùng Erin 5 00:00:00
Video tương tác 5 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game từ vựng 5p1 00:00:00
Game từ vựng 5p2 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game từ vựng 5p3 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game từ vựng 5p4 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game nghe nói 6
Học cùng Erin 6 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Video tương tác 6 00:00:00
Game nghe nói 7
Học cùng Erin 7 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Video tương tác 7 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game nghe nói 8
Học cùng Erin 8 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Video tương tác 8 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game nghe nói 9
Học cùng Erin 9 00:00:00
Video tương tác 9 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game nghe nói 10
Học cùng Erin 10 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Video tương tác 10 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game nghe nói 11
Hoc cùng Erin 11 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game nghe nói 12
Học cùng Erin 12 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game nghe nói 13
Học cùng Erin 13 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game nghe nói 14
Học cùng Erin 14 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game nghe nói 15
Học cùng Erin 15 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00

Nhận xét

4

4
4 đánh giá
  • 5 Sao0
  • 4 Sao0
  • 3 Sao0
  • 2 Sao0
  • 1 Sao0

Chưa có đánh giá

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
  • HỌC THỬ MIỄN PHÍ
  • 2 Months

Khóa học khác