Khóa N5

Khóa N5

Trong chương trình N5, bạn sẽ tiếp cận được những mẫu câu, từ vựng cần thiết cho giao tiếp căn bản tiếng Nhật và học khoảng 120 chữ Kanji.

5273 Học viên đăng ký

Bài giảng khóa học

Giới thiệu khóa học
Giới thiệu về Nhật Bản & Bảng Chữ Cái trong tiếng Nhật HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Giới Thiệu Về Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật & Các Cấp Độ Trong Tiếng Nhật HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
 Cách Cài Đặt Bộ Gõ Tiếng Nhật Trên Điện Thoại Di Động 00:00:00
Hướng dẫn cách gõ chữ tiếng nhật trên máy tính 00:00:00
Lộ trình học N5 trong 150 ngày cùng Samurai HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Tài liệu học tập N5 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Ảnh bảng chữ cái HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Bảng chữ cái Hiragana
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bảng chữ cái Hiragana 00:00:00
Bảng chữ mềm Hiragana HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Flash card Hiragana 01:00:00
Luyện tập Hiragana 00:00:00
Game Hiragana 1 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game Hiragana 2 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Biến Âm
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp biến âm, âm đục 00:00:00
Biến âm 00:00:00
Flash Card biến âm HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện tập biến âm 00:00:00
Game biến âm 1 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game biến âm 2 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Âm ghép
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp âm ghép 00:00:00
Âm ghép 00:00:00
Flash Card âm ghép HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện tập âm ghép 00:00:00
Game âm ghép 1 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game âm ghép 2 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Trường âm, âm ngắt
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp trường âm, âm ngắt 00:00:00
Trường âm – âm ngắt 00:00:00
Bảng chữ cái Katakana
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bảng chữ cứng Katakana 00:00:00
Bảng chữ cứng Katakana HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Flash Card Katakana 01:00:00
Luyện tập Katakana HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game Katakana 1 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Game Katakana 2 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Viết tên riêng tiếng Nhật
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp học viết tên riêng 00:00:00
Bài 1
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 1 00:00:00
Từ vựng bài 1 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 1 00:40:00
Luyện tập từ vựng b1 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Luyện đọc từ vựng bài 1 00:00:00
Chữ Hán bài1 00:00:00
Ngữ pháp bài 1 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 00:00:00
Hội thoại bài 1 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 1 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 1 01:00:00
Bài tập tổng hợp bài 1 01:00:00
Bài 2
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 2 00:00:00
Từ vựng bài 2 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 2 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 2 00:00:00
Luyện đọc từ vựng bài 2 00:00:00
Chữ Hán bài 2 00:00:00
Ngữ pháp bài 2 00:00:00
Hội thoại bài 2 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 2 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 2 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 2 01:00:00
Bài 3
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 3 00:00:00
Từ vựng bài 3 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 3 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 3 00:00:00
Luyện đọc từ vựng bài 3 00:00:00
Chữ Hán bài 3 00:00:00
Ngữ pháp bài 3 00:00:00
Hội thoại bài 3 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 3 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 3 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 3 01:00:00
Bài 4
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 4 00:00:00
Từ vựng bài 4 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 4 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 4 00:00:00
Luyện đọc từ vựng bài 4 00:00:00
Chữ hán bài 4 00:00:00
Ngữ pháp bài 4 00:00:00
Hội thoại bài 4 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 4 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 4 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 4 01:00:00
Bài 5
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 5 00:00:00
Từ vựng bài 5 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 5 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 5 00:00:00
Luyện đọc từ vựng bài 5 00:00:00
Chữ hán bài 5 00:00:00
Ngữ pháp bài 5 00:00:00
Hội thoại bài 5 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 5 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 5 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 5 01:00:00
Bài 6
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 6 00:00:00
Từ vựng bài 6 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 6 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 6 00:00:00
Luyện đọc từ vựng bài 6 00:00:00
Chữ hán bài 6 00:00:00
Ngữ pháp bài 6 00:00:00
Hội thoại bài 6 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 6 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 6 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 6 01:00:00
Bài 7
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 7 00:00:00
Từ vựng bài 7 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 7 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 7 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 7p1 00:00:00
Luyện đọc từ vựng bài 7p2 00:00:00
Chữ hán bài7 00:00:00
Ngữ pháp bài 7 00:00:00
Hội thoại bài 7 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 7 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 7 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 7 01:00:00
Bài 8
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 8 00:00:00
Từ vựng bài 8 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 8 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 8 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 8p1 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 8p2 00:00:00
Chữ hán bài 8 00:00:00
Ngữ pháp bài 8 00:00:00
Hội thoại bài 8 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 8 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 8 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 8 01:00:00
Bài 9
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 9 00:00:00
Từ vựng bài 9 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 9 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 9 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 9p1 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 9p2 00:00:00
Chữ hán bài9 00:00:00
Ngữ pháp bài9 00:00:00
Hội thoại bài 9 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 9 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 9 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 9 01:00:00
Bài 10
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 10 00:00:00
Từ vựng bài 10 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 10 HỌC THỬ MIỄN PHÍ 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 10 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 10.1 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 10p2 00:00:00
Chứ hán bài10 00:00:00
Ngữ pháp bài 10 00:00:00
Hội thoại bài 10 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 10 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 10 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 10 01:00:00
Bài 11
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 11 00:00:00
Từ vựng bài 11 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 11 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 11 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 11.1 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 11p2 00:00:00
Chữ hán bài 11 00:00:00
Ngữ pháp bài 11 00:00:00
Hội thoại bài 11 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 11 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 11 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 11 01:00:00
Bài 12
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 12 00:00:00
Từ vựng bài 12 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 12 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 12 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 12.1 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 12p2 00:00:00
Chữ hán bài 12 00:00:00
Ngữ pháp bài 12 00:00:00
Hội thoại bài 12 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 12 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 12 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 12 01:00:00
Bài 13
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 13 00:00:00
Từ vựng bài 13 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 13 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 13 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 13.1 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 13p2 00:00:00
Chữ hán bài13 00:00:00
Ngữ pháp bài 13 00:00:00
Hội thoại bài 13 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 13 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 13 00:20:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 13 01:00:00
Bài 14
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 14 00:00:00
Từ vựng bài 14 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 14 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 14 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 14p1 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 14p2 00:00:00
Chữ hán bài14 00:00:00
Ngữ pháp bài 14 00:00:00
Hội thoại bài 14 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 14 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 14 00:30:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 14 01:00:00
Bài 15
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 15 00:00:00
Từ vựng bài 15 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 15 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 15 00:00:00
Luyện đọc từ vựng bài 15 00:00:00
Chữ hán bài15 00:00:00
Ngữ pháp bài 15 00:00:00
Hội thoại bài 15 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 15 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 15 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 15 01:00:00
Bài 16
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 16 00:00:00
Từ vựng bài 16 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 16 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 16 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 16p1 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 16p2 00:00:00
Chữ hán bài 16 00:00:00
Ngữ pháp bài 16 00:00:00
Hội thoại bài 16 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 16 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 16 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 16 01:00:00
Bài 17
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 17 00:00:00
Từ vựng bài 17 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 17 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 17 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 17p1 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 17p2 00:00:00
Chữ hán bài 17 00:00:00
Ngữ pháp bài 17 00:00:00
Hội thoại bài 17 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 17 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 17 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 17 01:00:00
Bài 18
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 18 00:00:00
Từ vựng bài 18 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 18 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 18 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 18 00:00:00
Chữ hán bài 18 00:00:00
Ngữ pháp bài 18 00:00:00
Hội thoại bài 18 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 18 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 18 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 18 01:00:00
Bài 19
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 19 00:00:00
Từ vựng bài 19 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 19 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 19 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 19 00:00:00
Chữ hán bài 19 00:00:00
Ngữ pháp bài 19 00:00:00
Hội thoại bài 19 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 19 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 19 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 19 01:00:00
Bài 20
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 20 00:00:00
Từ vựng bài 20 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 20 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 20 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 20 00:00:00
Chữ hán bài 20 00:00:00
Ngữ pháp bài20 00:00:00
Hội thoại bài 20 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 20 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 20 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 20 01:00:00
Bài 21
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 21 00:00:00
Từ vựng bài 21 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 21 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 21 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 21p1 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 21p2 00:00:00
Chữ hán bài 21 00:00:00
Ngữ pháp bài 21 00:00:00
Hội thoại bài 21 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 21 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 21 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 21 01:00:00
Bài 22
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 22 00:00:00
Từ vựng bài 22 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 22 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 22 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 22 00:00:00
Chữ hán bài 22 00:00:00
Ngữ pháp bài 22 00:00:00
Hội thoại bài 22 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 22 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 22 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 22 01:00:00
Bài 23
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 23 00:00:00
Từ vựng bài 23 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 23 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 23 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 23 00:00:00
Chữ hán bài 23 00:00:00
Ngữ pháp bài 23 00:00:00
Hội thoại bài 23 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 23 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 23 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 23 01:00:00
Bài 24
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 24 00:00:00
Từ vựng bài 24 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 24 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 24 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 24 00:00:00
Chữ hán bài 24 00:00:00
Ngữ pháp bài 24 00:00:00
Hội thoại bài 24 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 24 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 24 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 24 01:00:00
Bài 25
Lớp học online cùng giáo viên-Lớp bài 25 00:00:00
Từ vựng bài 25 00:00:00
Flash Card Từ Vựng Bài 25 01:00:00
Luyện tập từ vựng bài 25 00:00:00
luyện đọc từ vựng bài 25 00:00:00
Chữ hán bài 25 00:00:00
Ngữ pháp bài 25 00:00:00
Hội thoại bài 25 00:00:00
Bài tập nghe hiểu 25 01:00:00
Bài tập đọc hiểu 25 01:00:00
Bài Tập Tổng Hợp Bài 25 01:00:00
Đề thi JLPT
Gokakudekiru de 2 N5 01:00:00
ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC
  • HỌC THỬ MIỄN PHÍ
  • Miễn phí trọn đời

Khóa học khác